top of page

Algemene voorwaarden Photobooth

I.    RESERVERINGEN & ANNULERINGEN

De afgesproken huurprijs op de factuur dient betaald te worden binnen de 4 weken na de factuurdatum, hetzij anders overeengekomen. De factuurdatum is de eerste werkdag na het aflopen van de huurperiode. De factuur wordt digitaal doorgestuurd op de factuurdatum. Iedere factuur die niet betaald wordt binnen de opgegeven betaaltermijn, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van de niet vereffende rekening, doch met een minimum van €100 EUR, evenals met een intrest van 1,25% per maand. (tenzij anders overeengekomen).

Vraagt de huurder de annulatie van reservering, worden volgende annulatietarieven te betalen:

 • Annulatie van de 29 tot 15de dag vóór de gereserveerde en geboekte termijn: 50 % van de huurprijs

 • Annulatie van de 14 tot 15de dag vóór de gereserveerde en geboekte termijn: 80 % van de huurprijs

 • Vanaf de 6de dag vóór de gereserveerde en geboekte termijn heeft de huurder geen annulatierecht meer

Reserveringen kan voor een huurperiode van 12 uur tot maximum 24u.

 

II.    BEZORGING, OP- EN AFBOUW

De bezorging, op- en afbouw van de KN Fotostudio photobooth is bij de overeengekomen verhuurprijs inbegrepen in een straal van 45 km rond Sint-Truiden. Bij een grotere afstand wordt een transportkost aangerekend van €0,45 per km. Normaal arriveert de verhuurder 1 uur voorafgaand aan de afgesproken starttijd van de huurperiode. De photobooth zal worden opgebouwd in de overeengekomen ruimte. De photobooth mag in geen enkel geval verplaatst worden.

De photobooth zal na beëindiging van de huurperiode, tenzij schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen, direct worden afgebouwd en verwijderd. Hierdoor verzekert verhuurder zich ervan dat buiten de verhuurperiode, waarin huurder aansprakelijk is, geen beschadigingen kunnen worden toegebracht aan de photobooth. Huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan de photobooth, waaronder diefstal van items, ten tijde van de overeengekomen huurperiode.

III.   BENODIGDE RUIMTE & TIJD

Benodigde ruimte

 

Huurder is verantwoordelijk voor het faciliteren van een geschikte ruimte (droog en verlicht) en stroomaansluitingen voor de photobooth. De minimaal benodigde ruimte om een photobooth te plaatsen is 3 x 3 meter met een stroomaansluiting in de directe nabijheid.

 

Benodigde tijd

 

Huurder zorgt ervoor dat verhuurder minimaal één uur voor de start van de huurperiode beschikbaar heeft voor de opbouw van de photobooth en apparatuur en de afstelling hiervan. Er dient ook voldoende tijd beschikbaar te zijn na afloop van de huurperiode, inclusief verlengingen, voor afbouw van photobooth en apparatuur. Huurder is aansprakelijk voor alle schades aan de photobooth en/of diefstal van items die plaats vinden ten tijde van het achterlaten van de apparatuur voorafgaand of na afloop van de overeengekomen huurperiode tijdens het evenement. Vergoedingen bij schade of diefstal van de onderdelen van de photobooth zal worden berekend aan de hand van hun originele factuurwaarde.

 

 

IV.   WEEROMSTANDIGHEDEN & BERSCHERMING

Indien het evenement buiten wordt gehouden dan dient huurder te zorgen voor voldoende bescherming voor de photobooth. Indien huurder onvoldoende bescherming voor de photobooth kan bieden, dan behoudt verhuurder het recht om de overeenkomst ter plekke te annuleren. Benodigde condities omvatten, maar zijn niet beperkt tot een vlakke en horizontale vloer (geen vuil, steentjes en andere ongelijke materialen), bescherming van de photobooth en elektronische apparatuur tegen regen en andere weerelementen, zowel van boven als van de zijkanten. Verhuurder behoudt zich het recht op om de dag van de verhuur de verhuurperiode te annuleren indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan (tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen voorafgaande aan het evenement).

Tijdens de herfst, winter en vroege voorjaar moet de photobooth, tenzij schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen, binnen geplaatst worden.

V.    FOTOBESTANDEN

 • Foto(strips): De fotostrips zijn samengesteld uit 3 of 4 foto’s (hangt af van het ontwerp) die zijn gemaakt in de photobooth. Ze worden geprint als twee 5x15 centimeter strips. Op aanvraag zijn ook foto’s formaat 10x15 mogelijk. Deze worden dan echter éénmaal geprint. Indien gewenst, kunnen meer kopieën worden geprint tegen een meerprijs

 • Single .jpeg’s: De originele foto’s genomen met de photobooth tijdens de overeengekomen huurperiode worden na afloop van het event kostenloos via een downloadlink doorstuurd naar de huurder.

 • Foto’s op Social Media: Verhuurder is niet verantwoordelijk voor materiaal wat wordt geplaatst op Social Media, waaronder, maar niet beperkt tot, Facebook, Twitter en Instagram. Huurder dient vooraf toestemming te krijgen van gebruikers van de photobooth voor het plaatsen van de foto’s op Social Media, of gebruikers van de photobooth kenbaar te maken van het plaatsen van foto’s op Social Media.

VI.    BEPALINGEN VAN HUUR & AANSPRAKELIJKHEID

Verhuurder zorgt voor de beschikbaarheid van een operationele photobooth tijdens de overeengekomen huurperiode. Als, voor welke reden dan ook, een operationele photobooth niet kan worden geleverd op grond van deze overeenkomst, dan is de maximale aansprakelijkheid van verhuurder het terugbetalen van de tot dan reeds door verhuurder ontvangen betalingen. Indien alleen gedeeltelijke diensten zijn geleverd door verhuurder, dan dient verhuurder de ontvangen betalingen naar rato te restitueren.

Huurder gaat akkoord dat verhuurder niet aansprakelijk is voor en schadeloosstellingen van alle schades, verliezen of claims van lichamelijk letsel en beschadigingen aan eigendommen die gebeuren in of voortkomen uit verhuurders nakoming van deze overeenkomst.

Huurder gaat akkoord aansprakelijk te zijn voor alle schades toegebracht door de huurder, zijn/haar gasten, genodigden, medewerkers, onafhankelijke contractors en andere agenten onder verantwoordelijkheid van de huurder aan apparatuur en eigendommen van verhuurder en de schadeloosstelling hiervan. De huurder dient verhuurder binnen 7 dagen na het evenement schadeloos te stellen, zodra de schade is beoordeeld en de huurder op de hoogte is gesteld van de gemaakte kosten.

De overeenkomst (het aanvaarden van diensten) vormt de gehele overeenkomst tussen verhuurder en huurder en vervangt alle eerdere gemaakte mondelinge, schriftelijk en andere overige overeenkomsten gemaakt tussen beide partijen. Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd en door verhuurder en huurder worden ondertekend.

VII.    OVERMACHT

In geval van overmacht heeft de verhuurder het recht om, na kennisgeving aan de opdrachtgever, de verplichting tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe gerechtelijke tussenkomst vereist is. Onder overmacht zal in ieder geval inbegrepen zijn:

 • Belemmerende overheidsbepalingen en -verzoeken.

 • Onlusten, stakingen.

 • Storingen in de geregelde aanvoer van de door derden te leveren goederen, waaronder water- en energieleveringen.

 • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de installaties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Het geheel of gedeeltelijk uitvallen van de uitvoerende Shootcase® medewerker(s) als gevolg van ziekte of ongeval. In die laatste geval probeert Shootcase® echter steeds een oplossing te zoeken.

 • Transportbelemmeringen, vertraging door verkeersopstopping of voertuig problemen.

 • Brand of ongevallen.

 • Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.

 • Iedere andere niet tot de normale handelsrisico's te rekenen gebeurtenissen.

VIII.    TECHNISCHE PROBLEMEN TIJDENS DE HUURPERIODE

In geval van technische problemen tijdens de huurperiode zal de huurder KN Fotostudio zo snel als mogelijk contacteren via het telefoonnummer dat via mail zal worden doorgegeven. Het is in geen geval toegelaten om de photobooth te openen om het technisch probleem zelf proberen te verhelpen zonder de verhuurder te contacteren. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade door het niet functioneren van de photobooth. Indien de printer niet meer print, dan zullen alle afdrukken achteraf kosteloos aan de huurder bezorgd worden. Dit zal hoe dan ook geen aanleiding kunnen geven tot enige schadevergoeding aan de huurder. De photobooth blijft alle foto's bewaren. Indien de storing of het technisch probleem het gevolg is van het verkeerd gebruik door de huurder of personen die onder diens verantwoordelijkheid vallen (Stekker (on)opzettelijk uit het stopcontact halen, photobooth openen of verplaatsten,…) zal de verhuurder financieel niet tegemoet komen. Eventuele kosten van een interventie door de verhuurder door verkeerd gebruik zullen doorgerekend worden aan de huurder.

KN Fotostudio is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.

bottom of page